Algemene voorwaarden professionele klanten (Particulieren: zie lager)

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn: zuly.be (Hierna: “wij” en “ons”) - Aarschotsesteenweg 73 - 3130 Begijnendijk

E-mailadres: juliemagnini@zuly.be

Telefoonnummer: 0032 485 69 50 77

Ondernemingsnummer: 0895.419.074

Bankrekeningnummer: BE27 7390 2144 4273 (BIC: KREDBEBB)

Website: www.zuly.be

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en de Koper, tenzij wanneer we uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Voor alle overeenkomsten met consumenten zijn afzonderlijke algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 4. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. De algemene voorwaarden die jij als koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
 7. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Elke offerte is steeds vrijblijvend en bindt ons niet.
 2. Elke offerte van ons is geldig voor een periode van 30 dagen volgend op de datum van de offerte, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders voorziet.
 3. Alle informatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door onze medewerkers of namens ons gedaan door vertegenwoordigers binden ons alleen als deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 4. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het proces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Er komt pas een overeenkomst tot stand nadat je de offerte uitdrukkelijk aanvaard hebt binnen voormelde termijn. Deze aanvaarding kan plaatsvinden per e-mail.
 7. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 8. Wanneer je bij ons een website laat ontwerpen, ben je de eindklant en mag je deze producten niet doorverkopen.
 9. Wanneer je wenst over te stappen naar een andere hosting-provider of een andere website designer die gebruik maakt van SiteManager of wanneer je zelf het beheer van je website wil overnemen via SiteManager, zullen wij je hierbij alle redelijke hulp en bijstand bieden in rechtstreeks overleg met de nieuwe hosting provider of website designer. Dit is onder voorbehoud dat al je facturen betaald zijn en je de opzegtermijn gerespecteerd hebt. Wens je niet meer met SiteManager te werken, dan verdwijnt de website van het platform en ben je genoodzaakt een nieuwe te laten ontwikkelen. We behouden ons het recht voor om alle hulp in dit kader te factureren aan een tarief van € 30,00 per begonnen halfuur. We zullen je hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 

Artikel 4: De prijs

 1. De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief BTW, taksen en diensten, dewelke dienen te worden voldaan door jou als koper. 
 2. De prijs wordt gefactureerd in euro.
 3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.
 4. In geval van meerwerk behouden wij ons het recht voor om te factureren aan een tarief van € 30,00 per begonnen halfuur. We zullen je hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 

Artikel 5: Betaling

 1. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door het enkel verstrijken van deze termijn ben je in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding 8% met een minimum van 40 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opvorderbaar worden.
 4. Elk protest van een factuur moet worden verzonden per mail en per aangetekende zending naar de contactgegevens vermeldt in artikel 1, ten laatste binnen 5 dagen na het ontvangen van de betreffende factuur. Als je tijdig reclameert, schort dit je betalingsverplichting niet op. Je blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 5. We behouden ons het recht voor om de bestellingen en leveringen op te schorten tot aan de betaling van de niet-betaalde facturen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het drukwerk en de intellectuele eigendom op de website blijven onze eigendom totdat alle bedragen en vorderingen die door jou aan ons verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden door je verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – kosten van aflevering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
 2. Zolang de eigendom van de producten (o.a. het drukwerk en het design van de website) niet op je is overgegaan, ben je niet gerechtigd om de producten te verpanden of om derden enige rechten op de producten te verschaffen. Wij zijn (met behoud van al onze overige rechten) gerechtigd om zolang je de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan ons hebt voldaan, de producten terug te (laten) nemen/halen op jouw kosten.

 

Artikel 7: Conformiteit en Garantie

 1. Je dient de geleverde producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Je verbindt je ertoe klachten m.b.t. zichtbare of niet-conforme gebreken, op straffe van verval, binnen een termijn van 5 werkdagen na (op)levering schriftelijk aan ons te melden, waarbij je het gebrek nauwkeurig omschrijft. De producten, goederen en opgeleverde projecten en werken worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 5 werkdagen na de levering per mail en bij aangetekende brief ter attentie van ons worden betwist met opgave van de gegronde redenen.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  • Gebreken aan de geleverde producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van jou of enige derde;
  • Gebreken, van welke aard ook, aan de geleverde producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
  • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat je niet meer met SiteManager wenst te werken en daardoor een nieuwe website hebt moeten laten bouwen;
  • Eventuele onzorgvuldigheden, nalatigheden, onjuistheden of andere zetfouten bij het drukwerk na jouw goedkeuring van de drukproef.
    
 3. Na je aanvaarding van de producten, de goederen en de opgeleverde projecten en werken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot eventuele verborgen gebreken, behoudens in geval van opzet of grove fout.
 4. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 5 werkdagen na vaststelling van het gebrek schriftelijk aan ons worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk bij aangetekende brief aan ons worden verstuurd.
 5. In geval van aansprakelijkheid van ons, zal de enige verplichting van ons erin bestaan om, naar onze keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan je te vergoeden.
 6. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van ons ten aanzien van jou beperkt tot de prijs van de geleverde producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan jou. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. De producten en goederen worden geleverd op het door jou bij de bestelling aangegeven adres. De projecten en werken worden online aan jou opgeleverd.
 2. Het drukwerk wordt pas geleverd wanneer de betaling hiervan ontvangen is.
 3. Wij zijn gerechtigd om de producten, goederen, projecten en werken (op) te leveren in gedeelten (deelleveranties).
 4. Wanneer de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst per mail en bij aangetekend schrijven melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 5. Je erkent dat wij voor de (op)levering van onze producten, goederen, projecten en werken afhankelijk zijn van jouw medewerking. Je dient er onder andere voor te zorgen dat de plaats waar de producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de producten opgeborgen kunnen worden op jouw risico.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld of die door jou werd aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de je werden ontvangen.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, storingen van het internet, hacking van de website, storingen van de elektriciteit, energiestoringen, storingen van het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, lock-outs, pandemieën, epidemieën, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen, brand, bedrijfsstoringen, overstromingen.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden onze auteursrechten. Je verkrijgt een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de door ons geleverde producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken. Dit gebruiksrecht gaat in op de datum van acceptatie van de goederen en diensten. Voor de datum van acceptatie van een website mag je de website gebruiken en testen m.o.o. de acceptatie.
 2. Je gebruiksrecht omvat:
  1. Het vrijgeven van de website voor publiek en deze commercieel te exploiteren;
  2. Het recht om de website te verhuizen naar een andere host-provider conform artikel 3.9 van deze algemene voorwaarden;
  3. Het aanpassen van de inhoud van de website, met uitsluiting van de algemene structuur en lay-out die wij gecreëerd hebben.
 3. Bij onduidelijkheid over wie de rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat wij de rechthebbende zijn.
 4. We dragen onze rechten niet aan je over. Het is je - behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons - niet toegestaan om de werken te bewerken of anderszins te wijzigen. We zullen deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zullen we ook de gelegenheid moeten hebben om op voor ons gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren conform artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden.
 5. Het is ons toegestaan de producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit. Dit omvat onder meer het opnemen van de, al dan niet (op)geleverde, producten, goederen, projecten en werken in ons digitaal portfolio.
 6. Wij behouden in elk geval het recht op naamsvermelding op de website en het drukwerk. Dit oefenen we uit door bijvoorbeeld onderaan in de footer van de website de volgende melding weer te geven ‘Webdesign: zuly.be’, met een hyperlink naar onze website. Bij het drukwerk oefenen we dit door een kleine vermelding op het drukwerk zelf.
 7. Je garandeert ons dat je de eigenaar bent van al het materiaal dat je ons toestuurt of dat je over de nodige rechten beschikt. Je vrijwaart ons voor alle schade die wij zouden lijden naar aanleiding van vorderingen van derden met betrekking tot dit materiaal of deze rechten.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via een brief naar zuly.be, aarschotsesteenweg 73, 3130 Betekom of een e-mail naar info@zuly.be. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na de levering aan ons verstuurd. Wanneer de producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd. 
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12: Overige bepalingen

  1. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
  1. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Het kopiëren en herbruiken van iemands verkoopsvoorwaarden zonder toestemming is niet fijn, hier werd tijd en geld in geïnvesteerd, gelieve dit te respecteren.


Algemene voorwaarden Particuliere klanten

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn: zuly.be (Hierna: “wij” en “ons”) - Aarschotsesteenweg 73 - 3130 Begijnendijk

E-mailadres: juliemagnini@zuly.be

Telefoonnummer: 0032 485 69 50 77

Ondernemingsnummer: 0895.419.074

Bankrekeningnummer: BE27 7390 2144 4273 (BIC: KREDBEBB)

Website: www.zuly.be

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) tenzij wanneer we uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 4. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Elke offerte is steeds vrijblijvend en bindt ons niet.
 2. Elke offerte van ons is geldig voor een periode van 30 dagen volgend op de datum van de offerte, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders voorziet.
 3. Alle informatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door onze medewerkers of namens ons gedaan door vertegenwoordigers binden ons alleen als deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 4. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het proces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Er komt pas een overeenkomst tot stand nadat je de offerte uitdrukkelijk aanvaard hebt binnen voormelde termijn. Deze aanvaarding kan plaatsvinden per e-mail.
 7. De aanvaarding van de offerte houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden waarvan een kopie verstrekt zal worden opdat deze opgeslagen en/of afgedrukt kunnen worden door jou.  

 

Artikel 4:Herroepingsrecht

 1. Omdat al onze producten op maat gemaakt worden volgens jouw specificaties is het herroepingsrecht hier niet op van toepassing (Artikel VI.53, 3° WER).

 

Artikel 5:De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 3. De prijs wordt gefactureerd in euro.
 4. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.
 5. In geval van meerwerk behouden wij ons het recht voor om te factureren aan een tarief van € 30,00 per begonnen halfuur. We zullen je hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 

Artikel 6:Betaling

 1. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door het enkel verstrijken van deze termijn ben je in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Elk protest van een factuur moet worden verzonden per mail en per aangetekende zending naar de contactgegevens vermeldt in artikel 1, ten laatste binnen 5 dagen na het ontvangen van de betreffende factuur. Als je tijdig reclameert, schort dit je betalingsverplichting niet op. Je blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 4. We behouden ons het recht voor om de bestellingen en leveringen op te schorten tot aan de betaling van de niet-betaalde facturen.

 

Artikel 7:Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het drukwerk en de intellectuele eigendom op de website blijven onze eigendom totdat alle bedragen en vorderingen die door jou aan ons verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden door je verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – kosten van aflevering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
 2. Zolang de eigendom van de producten (o.a. het drukwerk) niet op je is overgegaan, ben je niet gerechtigd om de producten te verpanden of om derden enige rechten op de producten te verschaffen. Wij zijn (met behoud van al onze overige rechten) gerechtigd om zolang je de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan ons hebt voldaan, de producten terug te (laten) nemen/halen op jouw kosten.

 

Artikel 8:Conformiteit en Garantie

 1. Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

  Je beschikt over een termijn van twee maanden om dit gebrek te melden.

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

  Als het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  • Gebreken aan de geleverde producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van jou of enige derde;
  • Gebreken, van welke aard ook, aan de geleverde producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
  • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  • Eventuele onzorgvuldigheden, nalatigheden, onjuistheden of andere zetfouten bij het drukwerk na jouw goedkeuring van de drukproef.

 

Artikel 9:Levering en uitvoering

 1. De producten kunnen enkel opgehaald worden op het in artikel 1 vermelde adres.
 2. Het drukwerk wordt pas geleverd wanneer de betaling hiervan ontvangen is.
 3. Wij zijn gerechtigd om de producten, goederen, projecten en werken (op) te leveren in gedeelten (deelleveranties).
 4. Je erkent dat wij voor de (op)levering van onze producten, goederen, projecten en werken afhankelijk zijn van jouw medewerking. Je dient er onder andere voor te zorgen dat je de producten op een veilige wijze kan meenemen en vervoeren.
 5. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld of die door jou werd aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de je werden ontvangen.

 

Artikel 10:Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, storingen van het internet, hacking van de website, storingen van de elektriciteit, energiestoringen, storingen van het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, lock-outs, pandemieën, epidemieën, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen, brand, bedrijfsstoringen, overstromingen.

 

Artikel 11:Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden onze auteursrechten. Je verkrijgt een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de door ons geleverde producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken. Dit gebruiksrecht gaat in op de datum van acceptatie van de goederen en diensten.
 2. Je gebruiksrecht omvat: Het publiekelijk vrijgeven van het drukwerk en dit zowel commercieel als niet-commercieel te exploiteren.
 3. Bij onduidelijkheid over wie de rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat wij de rechthebbende zijn.
 4. We dragen onze rechten niet aan je over. Het is je - behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons - niet toegestaan om de werken te bewerken of anderszins te wijzigen. We zullen deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zullen we ook de gelegenheid moeten hebben om op voor ons gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren conform artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden.
 5. Het is ons toegestaan de producten, goederen en de opgeleverde projecten en werken te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit. Dit omvat onder meer het opnemen van de, al dan niet (op)geleverde, producten, goederen, projecten en werken in ons digitaal portfolio.
 6. Wij behouden in elk geval het recht op naamsvermelding op het drukwerk. Dit oefenen we uit door een kleine vermelding op het drukwerk zelf.
 7. Je garandeert ons dat je de eigenaar bent van al het materiaal dat je ons toestuurt of dat je over de nodige rechten beschikt. Je vrijwaart ons voor alle schade die wij zouden lijden naar aanleiding van vorderingen van derden met betrekking tot dit materiaal of deze rechten.

 

Artikel 12:Toepasselijk recht en geschillen

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via een brief naar zuly.be, Aarschotsesteenweg 73, 3130 Betekom of een e-mail naar info@zuly.be. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.
  2. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na de levering aan ons verstuurd. Wanneer de producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.

 

Artikel 13:Overige bepalingen

  1. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
    
  2. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Het kopiëren en herbruiken van iemands verkoopsvoorwaarden zonder toestemming is niet fijn, hier werd tijd en geld in geïnvesteerd, gelieve dit te respecteren.

Aarschotsesteenweg 73
3130 Betekom

zuly.be is een grafische ontwerp studio voor zowel online als offline werk. We vertalen je identiteit op een creatieve manier naar logo, huisstijl en drukwerk. Daarnaast zorgen we voor een weldoordacht webdesign en maken we knappe posts voor je social media.

Contact
Julie Magnini
0485 69 50 77

BTW BE 0895.419.074